Vedtægter for Gudenådalens Rideklub

 

§ 1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er Gudenådalens Rideklub

Klubbens forkortelse er GDR

Klubbens hjemsted er Viborg Kommune

Klubbens stiftelsesdato er 5. september 2016

 

§ 2 – Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af rideundervisning og ridekonkurrencer af forskellig art, arbejde for kendskabet til hest og pony samt oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

Klubbens navn er Gudenådalens Rideklub, som forkortes GDR.

 

§ 3 – Dansk Rideforbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4 – Medlemskab

Klubben er åben for alle. I klubben kan optages juniormedlemmer, seniormedlemmer, passive medlemmer og æresmedlemmer.

 

Seniormedlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, såfremt de har været medlem i minimum 2 måneder forud  for generalforsamlingens afholdelse.

 

Juniormedlemskab kan tegnes til og med det år, man fylder 18 år. Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke stemmeret, men et juniormedlemskab giver stemmeret til en forælder/værge samt valgbarhed til bestyrelsen, uanset denne ikke selv er medlem. Man kan kun have én stemme uanset antal børn, der er medlem.

 

Et passivt medlemsskab giver ikke adgang til klubbens faciliteter men giver stemmeret på generalforsamlingen.

 

Fastsættelse af størrelsen af et passivt støttemedlemsskab sker på generalforsamlingen i forbindelse med fastsættelse af kontingent for junior- og seniormedlemmer.

 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Æresmedlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

 

Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Alle indmeldelser skal være skriftlige – dog opfattes indbetaling af kontingent som lovlig skriftlig indmeldelse.

 

Klubbens aktive medlemmer er forpligtet til at deltage i minimum 2 arbejdsdage hvert år eller anden lignende arbejdsindsats. Dette gælder også juniormedlemmers værger/forældremyndighedsindehavere.

 

§ 5 – Kontingent

Årskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

Kontingentet opkræves måneden forud for dets udløb og forfalder til betaling ved dets udløb.

 

Er kontingentet ikke betalt ved betalingsfristens udløb og heller ikke senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom, kan vedkommende slettes som medlem og kan kun optages på ny mod betaling af restancen.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt senest en måned før kontingentet udløber til den til enhver tid siddende kasserer i klubben.

 

§ 6 – Bestyrelsens sammensætning og konstituering

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Der må ikke være sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer, ridecenterets ejere, rideklubbens samarbejdspartnere eller disses medarbejdere og ej heller mellem bestyrelsesmedlemmer og nærmeste familie til ridecenterets ejere, rideklubbens samarbejdspartnere eller disses medarbejdere. Klubbens undervisere må være medlem af bestyrelsen, hvis de underviser max. 8 timer om ugen.

 

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, 2 suppleanter og 2 revisorer samt suppleanter for disse.

 

Valget er for 2 år ad gangen dog således, at der på lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges hvert år 2 suppleanter og 2 revisorer. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.

 

Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde.

 

Bestyrelsesvalg kan efter opfordring ske skriftligt. Bestyrelsesvalg gennemføres således, at de til året opstillede kandidater til bestyrelsen bringes til afstemning og de kandidater, der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen.

 

Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et antal udvalg med et bestyrelsesmedlem i hvert som formand.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med følgende poster: Formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

§ 7 – Bestyrelsen generelt

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle beslutninger vedtages ved almindelig afstemning. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

 

For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

 

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren skriver referat over beslutningerne på bestyrelsesmøder, og referatet godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening. Ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 8 – Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen træffer alle bestemmelser vedrørende klubbens virksomhed.

 

Kassereren har ansvaret for klubbens ind- og udbetalinger, bogføring samt medlemsregister. Kassereren sørger for budget og regnskab og laver een gang om måneden en økonomistatus, som præsenteres for den øvrige bestyrelse.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura til formand og kasserer.

 

Bestyrelsen kan ikke gældsætte klubben uden en godkendelse heraf med 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

 

§ 9 – Karantæne/udelukkelse

 

§ 9 a

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang dog max 2 udelukkelsesmåneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er endelig. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§ 9 b

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne. Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

 

§ 9 c

I det af § 8 b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning med 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via bestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

 

Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, men medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For §§ 8 b og 8 c gælder, at kontingentet for indeværende periode skal betales.

 

 

 

§ 10 – Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse med revisorernes påtegning.

 

Regnskabet skal senest foreligge 1 uge før generalforsamlingen, og kan herefter rekvireres af klubbens medlemmer.

 

De på generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid kræve indsigt i klubbens økonomiske status ved at henvende sig til klubbens kasserer.

 

§ 11 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

 

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.

 

For stemmeret og valgbarhed henvises til § 4.

 

Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt et eller flere medlemmer kræver det.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes i 1. kvartal. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen og/eller medlemmerne fremsatte forslag skriftligt bringes til medlemmernes kundskab med 14 dages varsel via mail, hjemmeside eller sociale medier.

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Årsberetning samt godkendelse heraf.
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  6. Valg af revisorer og en suppleant.
  7. Eventuelt.

 

Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til bestyrelsen.

 

§ 12 – Vedtægtsændringer

Til forandring af vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne.

 

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§ 13 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse om dagsorden.

 

Der regnes med foreningens aktuelle medlemstal pr. den dato, begæringen afgives.

 

I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

 

§ 14 – Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamlingen vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.

Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning udloddes til andre rideklubber i distrikt 11/13, og skal besluttes på den opløsende generalforsamling. 

Ændring af vedtægter godkendt på generalforsamling den 30. marts 2023.